Podmienky prenájmu vozidla

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz:
19 rokov pre kategóriu osobné vozidlá.
21 rokov pre kategóriu úžitkové vozidlá a mikrobusy do 3,5 tony.
V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.
 
Rezervácia:
Rezervácia môže byť vykonaná prostredníctvom telefonátu, mailovej komunikácie alebo osobne.
V prípade zerazervovania vozidla osobne a splatení rezervačnej zálohy za prenájom vozidla Prenajímateľovi je Nájomcovi vydané potvrdenie o prevzatí rezervačnej zálohy Prenajímateľom, týmto gestom Nájomca potvrdzuje svoj záujem o prenájom vozidla a tým pádom sa rezervácia vozidla stáva záväznov.
V prípade zarezervovania vozidla prostredníctvom telefonátu alebo mailovej komunikácie je Nájomcovi vystavená zálohová faktúra s obmedzenou splatnosťou. Po pripísaní prostriedkov na účet Prenajímateľa a teda potvrdení záujmu o prenájom vozidla a Nájomcom (zaplatením zálohovej faktúry na účet Prenajímateľa) je vystavená riadna faktúra a tým pádom sa rezervácia stáva záväznov.

V prípade zrušenia záväznej rezervácie vozidla vykonanej buď osobne, alebo prostredníctvom zálohovej faktúry je zálohová platba za prenájom vozidla v plnej výške NEVRATNÁ.

Platobné podmienky:
Hotovosť alebo kreditné karty Visa, MasterCard, Diners Club Card s platnosťou minimálne 6 mesiacov po skončení prenájmu resp. online formou Online depozitu. Platobné karty akejkoľvek banky pôsobiacej na Slovensku a taktiež platby od poskytovateľov Google PAY a Apple Pay.
V prípade kreditných a debetných kariet na karte blokujeme depozit za prenájom každého vozidla. Výška depozitu sa líši a závisí od kategórie vozidla, minimálne 300€ pre obdobie prenájmu 1 - 5 dní. Pre bližšie informácie kontaktujte infocentrum.
 
Ceny / Účtovanie:
Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky - ak nie je v nájomnej zmluve (rezervačnej zálohe) dohodnuté inak.
Primárnym a smerodajným dokumentom, podľa ktorého sa riadia pravidlá prenájmu je Nájomná zmluva / Rezervačná zmluva, v ktorej sa dohadujú parametre prenájmu.
Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba. Zároveň nesmie byť prekročená otváracia doba pobočky.
Víkendová sadzba začína v piatok o 8:00 hod a končí v pondelok o 8:00 hod a vozidlo musí byť vrátené v pobočke, kde bolo požičané. Víkendová sadzba môže byť kombinovaná len so sadzbou, ktorá obsahuje obmedzený počet kilometrov.
Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla až do výšky 5 mil EUR, olej a iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty.
Dotankovanie: AUTO DUKES, s.r.o. prenajíma vozidlá s takmer prázdnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok. Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.
Pokuta za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) do 24 hodín je na základe platných zmluvných podmienok 179,- EUR.
Pokuta za nevrátenie kľučov od vozidla (stratu, zabudnutie) je na základe platných zmluvných podmienok 390,- EUR.
Pokuta za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je na základe platných zmluvných podmienok 69,- EUR.
Letiskový poplatok: V prípade prenájmu začínajúceho sa na letisku sa účtuje letiskový poplatok: 10% z ceny prenájmu.
Zimná údržba: V zimnej sezóne (1.10.-31.3. ) sa účtuje poplatok za zimnú údržbu (zimné pneumatiky).
Všetky hore uvedené poplatky a pokuty sú uvedené v cenníku poplatkov.
 

Služby mimo otváracích hodín:
Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín pobočky za poplatok uvedený v nájomnej zmluve.
 
Ďalší vodič:
Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený Autá Košice, s.r.o.
 
Pristavenie / Vyzdvihnutie:
Na požiadanie pristavujeme a preberáme vozidlá kdekoľvek po celom území Slovenska. Ceny sú uvedené v poplatkoch a najmä vypočítavané podľa vzdialenosti a prepravného času pristavenia alebo vyzdvihnutia vozidla.
Cesta do zahraničia:
Vstup je povolený do krajín EÚ len s písomným súhlasom Prenajímateľa.
 

Poistenia:
Havarijné poistenie / CDW, TP/. Poistenie osôb /PAI/ úrazové poistenie je možné uzavrieť za poplatok u príslušnej poisťovni.
Autá Košice s.r.o. ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.
V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékoľvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.
 

Zodpovednosť:
Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest ...).
Doba prenájmu / územná platnosť:
 
Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.
 

Doplňujúce podmienky pre skupiny úžitkových vozidiel:
Preťaženie vozidla:
Vozidlá v kategórií M, N sú vozidlá N1, teda ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť: pri kategórií M 3000 kg, čo znamená, že hmotnosť nákladu nesmie presiahnuť 1080 kg. Pri kategórií N je povolená hmotnosť 3500 kg, čo znamená, že náklad nesmie presiahnuť 1365 kg. V prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient tak porušil podmienky spoločnosti Autá Košice s.r.o. a musí uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3000,- EUR, plus nárok na náhradu škody.
 

Ďalšie informácie:
Autá Košice s.r.o. nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle.
Spätné vyplatenie DPH nie je možné.
Autá Košice s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.
 
V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použita vozidla je nutné dopĺňať:
- voda do ostrekovačov
- voda do chladiča/chladiaca kvapalina
- olej do motora
- adblue
Každé vozidlo pred začatím prenájmu je skontrolované technikom, náplne sú doplnené.
 

Dôležité upozornenie:
V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.
 
Autá Košice s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.