Poplatky

Vyčistenie znečisteného vozidla: od 10€
Neohlásené/nepovolené prekročenie hraníc SR: 5.000€
Fajčenie vo vozidle: od 200€ (kompletné tepovanie interiéru vozidla + min. 2 dni ušlý zisk)
Bezprostredné nenahlásenie škody na vozidle / poistnej udalosti: 300€
Zmeškaný termín na vrátenie vozidla podľa termínu odovzdania v nájomnej zmluve: min. 1 deň (alebo 100€ za každý začatý omeškaný deň)
Prebratie alebo vrátenie vozidla mimo otváracích hodín (v čase od 7:00 do 8:00 a 17:00 do 19:00): 30€
Prebratie alebo vrátenie vozidla mimo otváracích hodín (v čase od 19:00 do 7:00): 90€
V prípade zavinenej aj nezavinenej škody na vozidle počas doby prenájmu Prenajímateľovi: Nájomca znáša všetky náklady spojené s odstránením škody
  • výjazd servisného technika k škodovej udalosti / nehode
  • odťah vozidla z miesta udalosti
  • administratívne spracovanie škodovej udalosti / nehody
  • ušlý zisk za dobu nevyhnutnú na opravu vozidla
Administratívne spracovanie poistnej udalosti / škody na vozidle: od 90€
Technické spracovanie poškodenia vozidla: od 90€ (+ podľa náročnosti úkonov spojených s likvidáciou poškodenia)
Zásah/vymontovanie/poškodenie GPS monitorovacieho systému: 2.000€
Administratívne spracovanie pokuty: 20€
Každé prekročenie rýchlosti podľa platnej legislatívy cestnej komunikácie a štátu nad 15km/h: 20€
Každé prekročenie rýchlosti podľa platnej legislatívy cestnej komunikácie a štátu nad 30km/h: 40€
Nedodržanie intervalu kontroly oleja a chladiacej kvapaliny vo vozidle (každých 1.000km): 200€
Zanedbanie servisu vozidla a následné zapríčinenie poruchy vozidla (dlhodobý prenájom): preplatenie 100% nákladov na opravu vozidla
Odovzdanie / prebratie vozidla vrámci mesta Košice (aj letisko): 20€
Odovzdanie / prebratie vozidla mimo mesta KE do 50km: 50€
Prepožičanie vozidla tretej osobe bez vedomia Prenajímateľa: 3.000€
Najazdené kilometre nad stanovený limit: 0,15€/1km
Najazdené kilometre nad dohodnutý limit: 0,20€/1km (v prípade vopred nenahláseného počtu najazdených kilometrov)

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH