Prehľad podmienok nájomnej zmluvy

Implikácie: Podpisom nájomnej zmluvy Nájomca súhlasí s prenájmom vozidla od Autá Košice (Autá Košice s.r.o.) a so zodpovednosťou za vozidlo a ostatné položky prenajaté podľa rovnakej zmluvy až do ich odovzdania zástupcovi Autá Košice (Autá Košice s.r.o.) a prehliadnutia zo strany Autá Košice (Autá Košice s.r.o.). Je na zodpovednosti Nájomcu vrátiť vozidlo v rovnakom stave, ako bolo poskytnuté.
 
Škoda: Nájomca je zodpovedný za škodu - na základe dokázanej technickej poruchy vozidla – na prenajatom vozidle, ktorá nebola poznačená na začiatku zmluvy. Nájomca bude niesť zodpovednosť za náklady na opravu tejto škody. Suma, za ktorú Nájomca bude niesť zodpovednosť, bude obmedzená na spoluúčasť dohodnutú v zmluve.
 
Vrátenie automobilu mimo otváracích hodín kancelárie: Ak sa Nájomca rohodne vrátiť vozidlo mimo otváracích hodín kancelárie, stále bude Nájomca zodpovedný za vozidlo až do jeho prehliadnutia zo strany požičovne. Odporúčame dôkladne prekontrolovať vozidlo a vyhotoviť fotografie. Nájomca by mal, ak to bude možné, zaparkovať vozidlo na bezpečnom mieste, kde je dovolené parkovať.
Odporúčame Nájomcovi, aby sa zakaždým presvedčil, že vozidlo bolo skontrolované zástupcom Autá Košice (Autá Košice s.r.o.) a zaistili tak súhlas oboch strán so stavom vozidla.
 
Dopravné priestupky: Nájomca je zodpovedný za všetky dopravné priestupky vrátane priestupkov pri parkovaní a prekročení rýchlosti v čase, kedy je vozidlo v držbe Nájomcu. Okrem pokuty môže byť Nájomcovi účtovaný administratívny poplatok. Spôsob riešenia a účtovania dopravných priestupkov závisí od typu pokuty a krajiny, kde priestupok nastal. Rovnako je Nájomca zodpovedný aj za úhradu poplatkov za používanie spoplatnených úsekov ciest.
 
Možnosť paliva: Budú Nájomcovi poskytnuté viaceré možnosti v súvislosti s množstvom paliva, s ktorým bude Nájomca musieť vrátiť vozidlo. Tieto budú vysvetlené na začiatku prenájmu.
Vozidlo by Nájomca mal vrátiť s dohodnutým množstvom paliva a zaistiť, aby bol natankovaný správny typ paliva. Ak tak nespraví, budú Nájomcovi účtované ďalšie náklady.
 
Ďalší vodiči: Vozidlo môže šoférovať iba vodič(i) uvedený v nájomnej zmluve. Nájomca bude povinný zabezpečiť, aby žiadna iná osoba vozidlo nešoférovala.
 
Vrátenie: Pokiaľ požičovňa neodsúhlasí niečo iné, vozidlo Nájomca vráti v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste. V prípade, že tak nespraví, budú Nájomcovi účtované dodatočné poplatky podľa vymedzenia v zmluvných podmienkach.
 
Vrátenie vozidla pred skončením prenájmu: Cena za prenájom je vypočítaná z celkovej dĺžky prenájmu, ak nebolo dohodnuté inak, tak všeobecne platí pravidlo, čím viac dní, tým menšia cena za prenájom na jeden deň prenájmu x celkový počet dní. Vozidlo je na túto dobu pre Nájomcu rezervované a je súčastne znemožnené prenajímať vozidlo inému záujemcovi, teda je počas celej doby prenájmu k dispozícii Nájomcovi v plnom rozsahu bez obmedzenia podľa vopred dohodnutej doby prenájmu a ceny za tento prenájom.
V prípade skoršieho vrátenia vozidla, ako je dojednaná celá celková doba prenájmu, nájomca nemá nárok na vrátenie akejkoľvek časti zaplateného prenájmu z vyššie uvedených dôvodov.
 
Zrušenie rezervácie prenájmu: V prípade zrušenia záväznej rezervácie už vopred záväzne zarezervovaného vozidla (vykonanej buď osobne, alebo prostredníctvom zálohovej faktúry) je rezervačná záloha v celej svojej výške NEVRATNÁ.

Neprevzatie vozidla v stanovenom termíne: V prípade neprevzatia vozidla v stanovenom termíne je vozidlo k dispozícii Nájomcovi počas celej doby prenájmu podľa nájomnej zmluvy alebo podľa platnej rezervácie (vykonanej buď osobne, alebo prostredníctvom zálohovej faktúry).
 
Nájomná zmluva: Nájomca sa má právo presvedčiť, že chápe zmluvné podmienky. Ak nie je jasný ktorýkoľvek aspekt nájomnej zmluvy, potom by mal požiadať požičovňu o objasnenie.
 
Európska spotrebiteľská príručka v oblasti prenájmu automobilov: Ďalšie informácie ohľadne celého procesu prenájmu sa dajú nájsť v Európskej spotrebiteľskej príručke v oblasti prenájmu automobilov.
 
Reklamácie: Ďalšie informácie ohľadne celého procesu prenájmu vrátane postupu podania reklamácie v prípade, že Nájomca nie je úplne spokojný, môžete nájsť v Európskej spotrebiteľskej príručke v oblasti prenájmu automobilov.

Autá Košice s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny.