Priebeh prenájmu vozidla

Návod, ako si u nás krok po kroku zarezervovať, prenajať a vrátiť vozidlo.


Overenie dostupnosti vozidla: telefonicky, mailom, cez sociálne siete alebo cez formulár cenovej ponuky
Dostupnosť vozidiel sa u nás mení každú chvíľu, preto je potrebné si ju vopred overiť.

Žiadosť o cenovú ponuku: ideálne cez formulár cenovej ponuky, kde v prvom rade overíme dostupnosť, ak vozidlo nie je k dispozícii, ponúkneme alternatívu a rovno vypracujeme konečnú cenovú ponuku podľa zadaných parametrov. Ak máte špeciálne požiadavky, ako dovoz vozidla, šofér, alebo iné, je potrebné o nich zažiadať pred vypracovaním cenovej ponuky, kde sa tieto požiadavky zohľadňujú.
U nás je cenová ponuka zároveň aj cenou konečnou (kedy naši zákazníci presne vedia, koľko bude prenájom stáť), v priebehu alebo po skončení prenájmu sa v prípade dodržania dohodnutých parametrov za nič naviac nedopláca. 

Rezervácia vozidla: po odsúhlasení cenovej ponuky pristupujeme k pevnej rezervácii vozidla. Pevnou rezerváciou vozidla myslíme úhradu rezervačnej zálohy. Rezervačnú zálohu vie zákazník uhradiť: v hotovosti u nás na pobočke / alebo zaslaním rezervačnej zálohy na náš účet po vystavení zálohovej faktúry (potrebné zaslať fakturačné údaje: v prípade firmy/SZČO - IČO spoločnosti, v prípade fyzickej osoby: meno a bydlisko).

Po uhradení rezervačnej zálohy v hotovosti / kartou na pobočke (resp. pripísania prostriedkov na náš účet) je vozidlo zarezervované a bude pripravené na prenájom.

Prebratie vozidla: sa vykonáva v dohodnutom čase na dohodnutom mieste (nemusí byť na hlavnej pobočke - podľa požiadavky zákazníka). Vozidlo sa stále odovzdáva čisté, skontrolované pripravené, so všetkými dokladmi a povinnou výbavou. Pracovník vyhotovuje fotodokumentáciu vozidla pred prenájmom a prechádza si so zákazníkom prípadné chyby a nedostatky na vozidle. 

Najneskôr pred prenájmom v čase odovzdania vozidla sa uhrádza vratný depozit: prevodom na účet (v čase preberania vozidla už na účte) / kartou / v hotovosti.

Vozidlo máte počas prenájmu plne k dispozícii. Je však potrebné dodržiavať pravidlá dohodnuté pred prenájmom, a to najmä: dohodnutú destináciu pohybu vozidla, povolené rýchlosti, vyvarovanie sa pokút, poškodení, krádeži vozidla a podobne. Vozidlo sa musí po jazde riadne zabezpečiť, zamknúť a skontrolovať. Pri dlhodobom prenájme alebo vysokom nájazde kilometrov pravidelne kontrolovať prevádzkové kvapaliny a to hlavne: chladiacu kvapalivu a motorový olej.

V prípade akéhokoľvek poškodenia, zavineného alebo nezavineného, poruchy vozidla, nepredvídanej udalosti, detekcie chyby motora, rozsvietenia nie bežnej kontrolky a pod. - je potrebné bezodkladne kontaktovať prenajímateľa vozidla. 
V prípade meškania, predĺženia, nutnosti zmeny pohybu vozidla alebo inej požiadavky v priebehu prenájmu je potrebné bezodkladne kontatkovať prenajímateľa vozidla. 

Po skončení prenájmu vozidla: je potrebné vozidlo doviesť na dohodnuté miesto (väčšinou hlavná pobočka / resp. miesto preberania vozidla - dohodnuté vopred), čisté a bez nákladu alebo vecí v ňom. 

Pracovník skontroluje parametre prenájmu (hlavne termín prenájmu, prejazdený počet kilometrov, rýchlostné limity a destináciu pohybu vozidla) a samotné vozidlo, interiér, exteriér a funkčnosť vozidla. Ak sú parametre prenájmu vozidla dodržané, vozidlo v poriadku a čisté, prenájom vozidla sa končí, depozit sa v plnej výške ihneď vracia. 

V prípade nedodržania parametrov prenájmu, vráteného špinavého vozidla, poškodenia alebo priestupku sa penalizácia spoplatňuje aktuálnym cenníkom poplatkov.